رئیس جمهوری در سفر به استان فارس :
برنامه دولت اشتغالزایی و رونق تولید با مشارکت مردم است
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰