عکس و حرف
 

کشتی انگشت پا- در این ورزش دو طرف با گیر دادن انگشت‌های پا به هم، سعی می‌کنند پای حریف را به صفحات کناری برسانند.

نسخه مناسب چاپ